disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Harmen Fraanje is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Harmen Fraanje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

links naar externe websites

Op de webpagina’s van de Harmen Fraanje bevinden zich links naar externe websites. Harmen Fraanje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

linken naar website harmenfraanje

Linken naar pagina’s van de www.harmenfraanje.com is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Harmen Fraanje toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.harmenfraanje.com met als officiële beschrijving Harmen Fraanje.

auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van www.harmenfraanje.com en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmen Fraanje